{#366
 +"articles": array:2 [
  0 => {#377
   +"id": "nTSxDdyMg"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": true
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "15 hiệu ứng tâm lý trong tình yêu"
   +"slug": "15-hieu-ung-tam-ly-trong-tinh-yeu"
   +"description": "15 hiệu ứng tâm lý thú vị trong tình yêu."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/90427659_1979028089154647_3677647106765488128_o.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "13"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-23T20:07:18Z"
   +"updated_at": "2021-02-24T19:28:39.058Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#363
    +"id": "13"
    +"name": "Mối Quan Hệ"
    +"seo_title": "moiquanhe"
    +"seo_description": ""
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:4 [
     0 => "mối quan hệ"
     1 => " tình yêu"
     2 => " tình cảm"
     3 => " "
    ]
    +"slug": "moi-quan-he"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  1 => {#373
   +"id": "4uB4IOyMg"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": true
   +"is_homepage_category": true
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": true
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Yêu là gì?"
   +"slug": "yeu-la-gi"
   +"description": "Hiểu rõ về điều tốt đẹp ở người mình yêu, đồng nghĩa ta đã tặng cho bản thân những khoảnh khắc hạnh phúc tột độ và nguồn cảm hứng không pha tạp."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/135198263_3276262189152520_402942061613075529_o.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": true
   +"tieu_diem": true
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "1"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-23T19:26:00Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T11:29:41.23Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#367
    +"id": "1"
    +"name": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_title": "Kiến Thức Tâm Lý"
    +"seo_description": "Tâm lý học"
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => "Tâm lý học"
    ]
    +"slug": "kien-thuc-tam-ly"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
 ]
 +"loadmore": false
 +"tag": {#364
  +"id": "aatnIOyMg"
  +"name": "Tình yêu"
  +"slug": "tinh-yeu"
  +"encrypt": "VMOsbmggecOqdQ=="
 }
}