{#366
 +"articles": array:2 [
  0 => {#377
   +"id": "pxe1P3yMR"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Tại sao đàn ông cứ mãi trì hoãn chuyện kết hôn?"
   +"slug": "tai-sao-dan-ong-cu-mai-tri-hoan-chuyen-ket-hon"
   +"description": "Đôi khi, đàn ông chần chừ mãi chưa chịu kết hôn vì đang chờ đợi một kỳ tích. Rốt cuộc kỳ tích đó là gì?"
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/photo_2021-01-24_10-07-33.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "23"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-03-03T18:19:32Z"
   +"updated_at": "2021-03-14T09:28:55.808Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#363
    +"id": "23"
    +"name": "Mối Quan Hệ"
    +"seo_title": "Mối Quan Hệ"
    +"seo_description": ""
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:1 [
     0 => ""
    ]
    +"slug": "moi-quan-he-1"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
  1 => {#373
   +"id": "xzRg8cyMg"
   +"seo_title": ""
   +"seo_description": ""
   +"no_index": false
   +"has_video": false
   +"display_thumbnail": true
   +"display_sapo": false
   +"is_homepage_category": false
   +"display_social_title": false
   +"display_social_description": false
   +"has_ads": false
   +"social_title": ""
   +"social_description": ""
   +"seo_keywords": ""
   +"seo_image": ""
   +"title": "Có phải trái đất đang bị "xâm chiếm" bởi đàn ông tồi?"
   +"slug": "co-phai-trai-dat-dang-bi-xam-chiem-boi-dan-ong-toi"
   +"description": "Cuốn sách giúp bạn nhận diện đàn ông tồi."
   +"content": ""
   +"thumbnail": "https://media.tamlyhoctoipham.com/uploads/untitled-51.jpg"
   +"thumbnail_title": ""
   +"status": "published"
   +"is_highlight": 1
   +"is_hot": 1
   +"is_highlight_category": false
   +"tieu_diem": false
   +"production_type": "writed"
   +"keywords": null
   +"author": ""
   +"source": ""
   +"category_id": "13"
   +"type": 0
   +"published_at": "2021-02-24T18:57:59Z"
   +"updated_at": "2021-02-26T11:29:41.223Z"
   +"interview_id": ""
   +"live_report_id": ""
   +"category": {#367
    +"id": "13"
    +"name": "Mối Quan Hệ"
    +"seo_title": "moiquanhe"
    +"seo_description": ""
    +"seo_thumbnail": ""
    +"seo_keyword": array:4 [
     0 => "mối quan hệ"
     1 => " tình yêu"
     2 => " tình cảm"
     3 => " "
    ]
    +"slug": "moi-quan-he"
    +"disable_ad": false
    +"seo_active": false
    +"children": null
    +"parent": null
    +"articles": null
    +"links": null
   }
   +"interview": null
   +"live_report": null
  }
 ]
 +"loadmore": false
 +"tag": {#364
  +"id": "c5C48csGR"
  +"name": "đàn ông tồi"
  +"slug": "dan-ong-toi"
  +"encrypt": "xJHDoG4gw7RuZyB04buTaQ=="
 }
}